Inför utredningen

Intervju/anamnes

Vid en utredning träffar du/ni psykolog och psykiater (läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri eller psykiatri) vid olika besök. Du och eller ditt barn kommer att få svara på olika frågor för att vi på bästa sätt ska kunna kartlägga problematiken och få en förståelse för olika aspekter som påverkar individens situation. Det handlar bland annat om familjesituation, vänner, skola/arbete, fritidsintressen, tecken på psykisk ohälsa, förväntningar på utredningen. I kartläggningen kan formulär användas för att ge en mer mätbar bild av svårigheterna.

För dig som är vuxen vill vi gärna att psykologen får möjlighet att prata med någon av dina anhöriga som känner dig väl, för att komplettera bilden av dig. Vid barnutredningar vill vi ha möjlighet att få intervjua någon lärare på skola/förskola för att få en bild av hur barnet fungerar i skola/förskola.

 

Testning

En utredning innehåller oftast olika typer av testuppgifter. Vilka tester/uppgifter som genomförs är beroende av frågeställning och avgörs av psykologen.

 

Läkarbedömning

Under läkarbesöket kommer läkaren ställa olika typer av frågor som rör barnets/din utveckling, eventuella sjukdomar och somatiska problem, samt ditt/barnets psykiska mående. Läkaren brukar även genomföra viss kroppslig undersökning som att lyssna på hjärtat och ta puls och blodtryck. Inga blodprover tas under besöket.

 

Återgivning 

Vid återgivningen går psykologen igenom resultatet av utredningen och eventuell diagnos och rekommenderade åtgärder. Gäller kontakten ett barn/ungdom ser vi helst att vårdnadshavare samt barnet/den unge kommer till återgivningen. Vi återger oftast först resultatet till vårdnadshavare och därefter barnet tillsammans med vårdnadshavare. Vuxna patienter får om de önskar ta med en anhörig till besöket. Vid barnutredningar sker återgivning till skolan i samråd med vårdnadshavare.

 

Utlåtandet 

Efter en avslutad utredningen skrivs ett utlåtande som sammanfattar utredningen, resultat och eventuell diagnos. Vi hjälper även till med vidare remittering och hänvisning om var man får vidare hjälp och stöd.