Neuropsykiatrisk utredning

MÖJLIGHET ATT GÖRA NEUROPSYKIATRISK UTREDNING HOS FUNKA PSYKOLOGI

 

Information till privatpersoner:

FUNKA kan via Riksavtalet och fritt vårdval ta emot barn och vuxna för neuropsykiatrisk utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet. Vissa landsting har remisskrav till neuropsykiatrisk utredning vilket innebär att vi måste få en remiss (meddelande med beställning av en tjänst med information från vårdpersonal) för att kunna ta emot. I Sverige gäller vårdgaranti som bestämmer när du ska få kontakt och behandling av vården. Om du inte erbjuds vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta din regions vårdgarantikansli där du kan få hjälp att hitta en annan mottagning med kortare väntetider.

 

Vi kan tyvärr inte ta emot egenremisser inom ramen för landstingsavtal. Vi ka enbart ta emot egenremisser för patienter som söker privat, dvs bekostar utredningen själva Egenremiss avseende neuropsykiatrisk utredning av barn eller Egenremiss avseende neuropsykiatrisk utredning av vuxen.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och lägger stor vikt vid ett gott bemötande och gemensam förståelse för dina/ditt barns svårigheter och fungerande. Se nedan för beskrivning av hur en utredning går till.

Välkommen med frågor: [email protected]

 

Information till vårdgivare:

Vårdgivare har möjlighet att remittera barn och ungdomar och vuxna för neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi enligt Riksavtalet och fritt vårdval. Vissa regioner har remisskrav och då ställs särskilda krav på remissen. Vi har mottagning vid Fleminggatan 56 och tar emot patienter från alla delar av landet, dock krävs att personen är skriven i Sverige.

I remissunderlaget önskas information kring:

 • Beskrivning av symtom och problembild
 • Relevanta journalanteckningar
 • Information kring eventuell alkohol- och drogbakgrund. Vid pågående missbruk kan vi tyvärr inte ta emot för utredning.
 • Samtliga vårdnadshavares godkännande till utredning.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och arbetar med fokus på en tydlig bedömning av barnet med verksamma rekommendationer.

Välkommen med frågor: [email protected]

Pappersremiss skickas till:

ADRESS: FUNKA Psykologi AB, Fleminggatan 56, 112 45 Stockholm

 

Om neuropsykiatriska utredningar:

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare i psykiatri (psykiater).

Neuropsykiatriska tillstånd kan innebära en tillgång för individer i skola och arbete, men ger också upphov till olika svårigheter och stresstillstånd. FUNKA har omfattande kunskap kring att diagnosticera och föreslå rätt insatser för att de positiva personlighetsdragen ska kunna tas tillvara fullt ut och utmaningarna minska i betydelse. Såväl en svag som exceptionellt hög begåvning kan innebära utmaningar och kunskapen om begåvningsprofil har stor betydelse för planering av insatser samt prognos.

En neuropsykiatrisk utredning tar olika lång tid beroende på vilken frågeställning som ska besvaras. Utredningen innehåller följande moment:

 • Djupgående intervju (anamnes) med föräldrar eller annan närstående och med personen som själv
 • Skattningsformulär
 • Neuropsykologisk testning (vilka tester som genomförs är beroende av frågeställning och bedöms av psykologen i varje enskilt fall)
 • Läkarbedömning av psykiater
 • Inhämtning av information från förskola/skola (vid barnutredning)
 • Muntlig återgivning av utredningsresultatet, eventuell/a diagnoser samt rekommendationer
 • Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningen, utredningens resultat och rekommendationer

Läs mer om neuropsykiatriska diagnoser:

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention Ung

Ta reda på din begåvningsnivå/IQ

Begåvning är ett alltid omdebatterat ämne. Hur ska den mätas? Vad säger måttet? Är det etiskt försvarbart med IQ-testning? Vad ska kunskapen användas till? För de allra flesta av oss ligger begåvningen, såsom vi mäter den enligt Wechsler-skalorna någonstans i mitten av normalfördelningskurvan, dvs vi har förmågor att problemlösa och tänka logiskt och abstrakt, inom normalbegåvningsspannet (+/- 2 standardavvikelser från genomsnittet IQ 100). För en mindre andel ligger den samlade begåvningen under IQ 70 (intellektuell funktionsnedsättning) vilket ofta fångas upp tidigt och utreds i skolan. För lika få, någon enstaka procent, ligger begåvningen istället över IQ 130. Denna grupp kallas för särbegåvade, eller särskilt begåvade individer, och dessa har en exceptionell förmåga till att förstå och lösa komplexa teoretiska problem och sammanhang. För vissa kan det samtidigt innebära svårigheter att känna sig tillfreds och ”hemma” i sociala sammanhang med andra som inte tänker på liknande sätt och man kan också känna sig understimulerad i en ”vanlig” skol- eller arbetsmiljö.

Se vidare under föreningen Mensas hemsida: www.mensa.se samt specifikt vad gäller särbegåvade barn: www.mensa.se/gcp/s%C3%A4rbeg%C3%A5vning-r1/.

Läs även Skolverkets riktlinjer för hur särskilt begåvade barn bör bemötas i skolan: www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

För att ta reda på IQ-nivån på ett tillförlitligt sätt görs testning hos psykolog med ett standardiserat begåvningstest, för barn med WISC-skalan och för vuxna med WAIS-skalan. FUNKA erbjuder sådana tester vilka tar ca 2 timmar att administrera varpå man får muntlig återgivning av resultatet, inklusive förslag till rekommendationer, samt skriftlig återgivning i ett utlåtande.