Handledning och konsultation

FUNKA erbjuder handledning och konsultation till personalgrupper inom bl a BUP, psykiatri, skola, socialtjänst, HVB-hem, familjehem och LSS-boende. Vi handleder utifrån ett KBT-perspektiv (kognitiv beteendeterapi) och utgår från konkreta situationer för att skapa förståelse för hur olika faktorer samverkar kring individen.

Vi är noga med att handledningen ska ge tydliga, uppföljningsbara resultat och gå att omsätta i det vardagliga arbetet. Både i enskilda ärenden och för det förebyggande arbetet generellt i skolmiljön eller på arbetsplatsen. Ett vanligt upplägg är att man träffas ca en gång per månad och i grupp med 4-6 personer per tillfälle.