funkapsykologi_Utredningar1

Utredningar

Neuropsykiatrisk utredning

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare i psykiatri (psykiater).

Neuropsykiatriska tillstånd kan innebära en tillgång för individer i skola och arbete, men ger också upphov till olika svårigheter och stresstillstånd. FUNKA har omfattande kunskap kring att diagnosticera och föreslå rätt insatser för att de positiva personlighetsdragen ska kunna tas tillvara fullt ut och utmaningarna minska i betydelse. Såväl en svag som exceptionellt hög begåvning kan innebära utmaningar och kunskapen om begåvningsprofil har stor betydelse för planering av insatser samt prognos.

En neuropsykiatrisk utredning tar olika lång tid beroende på vilken frågeställning som ska besvaras. Utredningen innehåller följande moment:

  • Djupgående intervju (anamnes) med föräldrar eller annan närstående och med personen som själv
  • Skattningsformulär
  • Neuropsykologisk testning (vilka tester som genomförs är beroende av frågeställning och bedöms av psykologen i varje enskilt fall)
  • Läkarbedömning av psykiater
  • Inhämtning av information från förskola/skola (vid barnutredning)
  • Muntlig återgivning av utredningsresultatet, eventuell/a diagnoser samt rekommendationer
  • Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningen, utredningens resultat och rekommendationer

Mer info kring olika problemområden och diagnoser kan du läsa på psykologiguiden.se:

Symtom och besvär
Neuropsykiatriska diagnoser

Psykologutredning i skolan

FUNKA brinner för skolan! Ett kliv innanför skolans port och man övermannas av energin och ljudet från barn som ropar, pratar och skrattar. Vi har ett genuint intresse och erfarenhet av samverkan med lärare, elevhälsa och skolhälsovård. En psykologutredning i skolan syftar till att skapa en tydligare bild av elevens egna förutsättningar, såsom styrkor, svårigheter, psykiskt mående och fungerandet i sociala situationer i skolmiljön. Utredningen initieras på uppdrag av ansvarig för elevhälsan, har ett pedagogiskt fokus och ska ge svar på vad eleven behöver för att fungera bättre i skolan. Beroende på frågeställningen kan psykologen använda sig av olika tester, formulär samt intervju med föräldrar, pedagoger och barn/ungdom. Utredningen kan leda till rekommendationer till pedagogerna, förslag om remiss till t ex logoped eller BUP-mottagning eller vara en del i en särskoleutredning.