funkapsykologi_Utredningar1

Utredningar

Neuropsykiatrisk utredning

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare i psykiatri (psykiater).

Neuropsykiatriska tillstånd kan innebära en tillgång för individer i skola och arbete, men ger också upphov till olika svårigheter och stresstillstånd. FUNKA har omfattande kunskap kring att diagnosticera och föreslå rätt insatser för att de positiva personlighetsdragen ska kunna tas tillvara fullt ut och utmaningarna minska i betydelse. Såväl en svag som exceptionellt hög begåvning kan innebära utmaningar och kunskapen om begåvningsprofil har stor betydelse för planering av insatser samt prognos.

En neuropsykiatrisk utredning tar olika lång tid beroende på vilken frågeställning som ska besvaras. Utredningen innehåller följande moment:

  • Djupgående intervju (anamnes) med föräldrar eller annan närstående och med personen som själv
  • Skattningsformulär
  • Neuropsykologisk testning (vilka tester som genomförs är beroende av frågeställning och bedöms av psykologen i varje enskilt fall)
  • Läkarbedömning av psykiater
  • Inhämtning av information från förskola/skola (vid barnutredning)
  • Muntlig återgivning av utredningsresultatet, eventuell/a diagnoser samt rekommendationer
  • Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningen, utredningens resultat och rekommendationer

Mer info kring olika problemområden och diagnoser kan du läsa på psykologiguiden.se:

Symtom och besvär
Neuropsykiatriska diagnoser

Psykologutredning i skolan

FUNKA brinner för skolan! Ett kliv innanför skolans port och man övermannas av energin och ljudet från barn som ropar, pratar och skrattar. Vi har ett genuint intresse och erfarenhet av samverkan med lärare, elevhälsa och skolhälsovård. En psykologutredning i skolan syftar till att skapa en tydligare bild av elevens egna förutsättningar, såsom styrkor, svårigheter, psykiskt mående och fungerandet i sociala situationer i skolmiljön. Utredningen initieras på uppdrag av ansvarig för elevhälsan, har ett pedagogiskt fokus och ska ge svar på vad eleven behöver för att fungera bättre i skolan. Beroende på frågeställningen kan psykologen använda sig av olika tester, formulär samt intervju med föräldrar, pedagoger och barn/ungdom. Utredningen kan leda till rekommendationer till pedagogerna, förslag om remiss till t ex logoped eller BUP-mottagning eller vara en del i en särskoleutredning.

Ta reda på din begåvningsnivå/IQ

Begåvning är ett alltid omdebatterat ämne. Hur ska den mätas? Vad säger måttet? Är det etiskt försvarbart med IQ-testning? Vad ska kunskapen användas till? För de allra flesta av oss ligger begåvningen, såsom vi mäter den enligt Wechsler-skalorna någonstans i mitten av normalfördelningskurvan, dvs vi har förmågor att problemlösa och tänka logiskt och abstrakt, inom normalbegåvningsspannet (+/- 2 standardavvikelser från genomsnittet IQ 100). För en mindre andel ligger den samlade begåvningen under IQ 70 (intellektuell funktionsnedsättning) vilket ofta fångas upp tidigt och utreds i skolan. För lika få, någon enstaka procent, ligger begåvningen istället över IQ 130. Denna grupp kallas för särbegåvade, eller särskilt begåvade individer, och dessa har en exceptionell förmåga till att förstå och lösa komplexa teoretiska problem och sammanhang. För vissa kan det samtidigt innebära svårigheter att känna sig tillfreds och ”hemma” i sociala sammanhang med andra som inte tänker på liknande sätt och man kan också känna sig understimulerad i en ”vanlig” skol- eller arbetsmiljö.

Se vidare under föreningen Mensas hemsida: www.mensa.se samt specifikt vad gäller särbegåvade barn: www.mensa.se/gcp/s%C3%A4rbeg%C3%A5vning-r1/.

Läs även Skolverkets riktlinjer för hur särskilt begåvade barn bör bemötas i skolan: www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

För att ta reda på IQ-nivån på ett tillförlitligt sätt görs testning hos psykolog med ett standardiserat begåvningstest, för barn med WISC-skalan och för vuxna med WAIS-skalan. FUNKA erbjuder sådana tester vilka tar ca 2 timmar att administrera varpå man får muntlig återgivning av resultatet, inklusive förslag till rekommendationer, samt skriftlig återgivning i ett utlåtande.