Neuropsykiatrisk utredning

MÖJLIGHET ATT GÖRA NEUROPSYKIATRISK UTREDNING HOS FUNKA PSYKOLOGI

 

Information till privatpersoner:

Har du misstankar om att du/ditt barn/tonåring har ADHD, ADD, eller autism?

FUNKA kan via Riksavtalet och fritt vårdval ta emot barn och vuxna för neuropsykiatrisk utredning. Detta gäller oavsett var i Sverige man bor, dock måste personen vara skriven i landet. Vissa landsting har remisskrav till neuropsykiatrisk utredning vilket innebär att vi måste få en remiss (meddelande med beställning av en tjänst med information från vårdpersonal) för att kunna ta emot. Remissen kan skrivas av t ex skolläkaren på ditt barns skola, BUP, psykiatrin eller via husläkare/vårdcentral. Vi föredrar remiss från annan vårdgivare men fr o m 1 september 2018 går det även att söka till oss via egenremiss (söka till oss direkt genom en egenanmälan). Detta gäller dock inte om man är skriven i ett landsting som har remisskravKontakta oss om du vill söka till oss via egenremiss.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och lägger stor vikt vid ett gott bemötande och gemensam förståelse för dina/ditt barns svårigheter och fungerande. Se nedan för beskrivning av hur en utredning går till.

Välkommen med frågor: emma.engman@funkapsykologi.se

 

Information till vårdgivare:

Fr o m september 2017 finns möjlighet att remittera barn och ungdomar 6-17 år för neuropsykiatrisk utredning hos FUNKA Psykologi enligt Riksavtalet och fritt vårdval. Fr o m 1 september 2018 finns det även möjlighet att remittera vuxna till oss för utredning. Vi föredrar remiss från annan vårdgivare men fr o m 1 september 2018 går det även att söka till oss via egenremiss. Detta gäller dock inte om man är skriven i ett landsting som har remisskrav. Vi har mottagning vid Kungsholmstorg 10 och tar emot patienter från alla delar av landet, dock krävs att personen är skrivet i Sverige.

I remissunderlaget önskas information kring:

 • Beskrivning av symtom och problembild
 • Journalanteckningar från skolhälsovården/BVC eller andra tidigare journalanteckningar
 • Information kring eventuell alkohol- och drogbakgrund. Vid pågående missbruk kan vi tyvärr inte ta emot för utredning.
 • Samtliga vårdnadshavares godkännande till utredning.

FUNKA:s medarbetare har alla lång erfarenhet av utredningsarbete och arbetar med fokus på en tydlig bedömning av barnet med verksamma rekommendationer.

Välkommen med frågor: emma.engman@funkapsykologi.se

Pappersremiss skickas till:

ADRESS: FUNKA Psykologi AB, Kungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm

 

Om neuropsykiatriska utredningar:

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och läkare i psykiatri (psykiater).

Neuropsykiatriska tillstånd kan innebära en tillgång för individer i skola och arbete, men ger också upphov till olika svårigheter och stresstillstånd. FUNKA har omfattande kunskap kring att diagnosticera och föreslå rätt insatser för att de positiva personlighetsdragen ska kunna tas tillvara fullt ut och utmaningarna minska i betydelse. Såväl en svag som exceptionellt hög begåvning kan innebära utmaningar och kunskapen om begåvningsprofil har stor betydelse för planering av insatser samt prognos.

En neuropsykiatrisk utredning tar olika lång tid beroende på vilken frågeställning som ska besvaras. Utredningen innehåller följande moment:

 • Djupgående intervju (anamnes) med föräldrar eller annan närstående och med personen som själv
 • Skattningsformulär
 • Neuropsykologisk testning (vilka tester som genomförs är beroende av frågeställning och bedöms av psykologen i varje enskilt fall)
 • Läkarbedömning av psykiater
 • Inhämtning av information från förskola/skola (vid barnutredning)
 • Muntlig återgivning av utredningsresultatet, eventuell/a diagnoser samt rekommendationer
 • Skriftligt utlåtande innehållande en sammanfattning av utredningen, utredningens resultat och rekommendationer

Läs mer om neuropsykiatriska diagnoser:

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention Ung

Ta reda på din begåvningsnivå/IQ

Begåvning är ett alltid omdebatterat ämne. Hur ska den mätas? Vad säger måttet? Är det etiskt försvarbart med IQ-testning? Vad ska kunskapen användas till? För de allra flesta av oss ligger begåvningen, såsom vi mäter den enligt Wechsler-skalorna någonstans i mitten av normalfördelningskurvan, dvs vi har förmågor att problemlösa och tänka logiskt och abstrakt, inom normalbegåvningsspannet (+/- 2 standardavvikelser från genomsnittet IQ 100). För en mindre andel ligger den samlade begåvningen under IQ 70 (intellektuell funktionsnedsättning) vilket ofta fångas upp tidigt och utreds i skolan. För lika få, någon enstaka procent, ligger begåvningen istället över IQ 130. Denna grupp kallas för särbegåvade, eller särskilt begåvade individer, och dessa har en exceptionell förmåga till att förstå och lösa komplexa teoretiska problem och sammanhang. För vissa kan det samtidigt innebära svårigheter att känna sig tillfreds och ”hemma” i sociala sammanhang med andra som inte tänker på liknande sätt och man kan också känna sig understimulerad i en ”vanlig” skol- eller arbetsmiljö.

Se vidare under föreningen Mensas hemsida: www.mensa.se samt specifikt vad gäller särbegåvade barn: www.mensa.se/gcp/s%C3%A4rbeg%C3%A5vning-r1/.

Läs även Skolverkets riktlinjer för hur särskilt begåvade barn bör bemötas i skolan: www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

För att ta reda på IQ-nivån på ett tillförlitligt sätt görs testning hos psykolog med ett standardiserat begåvningstest, för barn med WISC-skalan och för vuxna med WAIS-skalan. FUNKA erbjuder sådana tester vilka tar ca 2 timmar att administrera varpå man får muntlig återgivning av resultatet, inklusive förslag till rekommendationer, samt skriftlig återgivning i ett utlåtande.